Количка

0 продукта
 

Условия за ползване

www.deal-bg.com  е интернет чийто създател и собственик е фирма "Е СТОР" ЕООД. Сайтът има специализирана насоченост, продажба на електроника, електронни компоненти, битова техника, домакински уреди  и други стоки през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт, са крайни и не включват цена за доставка! Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. "ЕСТОР" ЕООД си запазва правото да променя цените, без да дължи предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма ЕСТОР. 

Дефиниции 

"Потребител" е всеки, който е заредил в Интернет страницата www.deal-bg.com

„Продукти" са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.

"Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избраните продукти при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.

Предмет на Общите условия 

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от www.deal-bg.com  чрез Интернет Сайта. 

Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.


Стоки, обект на продажба 

Обект на продажба са продуктите, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. 

продуктите, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. www.deal-bg.com не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на продуктите се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им. 

Способи за плащане 

След реализиране на индивидуалната заявка за закупуване на избрания продукти, по определения за това ред, Потребителят заплаща определено от Сайта капаро, съгласно чл.93 от ЗЗД, което има потвърдителна, доказателствена и обезщетителна функция, по отношение направената поръчка и не представлява авансово плащане по смисъла на чл. 53 от ЗЗП. 

След изтичане на 7–дневния срок по чл.55, ал.1 от ЗЗП, за доставките на стоки и услуги, по отношение на които този срок се прилага, платеното капаро се приспада от окончателната цена за извършената доставка. 

За стоките и услугите изброени в чл.55, ал.2 от ЗЗП, Потребителят заплаща направо цената на доставените продуктите, освен ако страните не се договорят друго. 

Рекламация 

Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи: Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, подлежат на рекламация. 

Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите. 

Права и задължения на Потребителя 

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава продукти от Сайта по реда и условията, посочени в него. 

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка. 

Потребителят има право на доставка на заявения продукти и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта. 

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.

Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на " ЕСТОР " 

Права и задължения

"Е СТОР" ЕООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги. 

"Е СТОР" ЕООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.deal-bg.com или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на "Е СТОР" ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба. 

"Е СТОР" ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на "Е СТОР" ЕООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. "Е СТОР" ЕООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез "Е СТОР" ЕООД. 

"Е СТОР" ЕООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. "Е СТОР" ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.deal-bg.com и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси. 

"Е СТОР" ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.deal-bg.com във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за "Е СТОР" ЕООД.

Всички права запзени